******************** கடம்பூர் கோயில்: கரக்கோயில்

Sunday, February 21, 2010

கரக்கோயில்

கரக்கோயில் என்பது தேர் வடிவ கோயில்

பர்வதராஜன் இறைவனை வணங்கும் காட்சி
Posted by Picasa
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Twitter Bird Gadget