******************** கடம்பூர் கோயில்: January 2015

Tuesday, January 20, 2015

கடம்பூர் கோயிலில் கதிரவன் திருநாள்


 கடம்பூர் கோயிலில் தை முதல் நாள் காலை கதிரவனின் கற்திருமேனிக்கு சிறப்பு நீராட்டல் செய்யப்பட்டு சிறப்பாக திருமாலை சாத்துபடியும் அமுதுபடியும் செய்யப்பட்டது.
 இதனை கோட்டகம் திரு.குமார் அவர்கள் குடும்பத்தினர்  சிறப்பாக செய்தருள் பெற்றனர்.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Twitter Bird Gadget