******************** கடம்பூர் கோயில்: நாகர் பிரதிஷ்ட்டை

Monday, April 5, 2010

நாகர் பிரதிஷ்ட்டைகடம்பூர் கோயிலில் 18.3.2010 அன்று புதிதாக நாகர் சிலை பிரதிஷ்ட்டை செய்யப்பட்டது
Posted by Picasa
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Twitter Bird Gadget