******************** கடம்பூர் கோயில்: ஆடல்வல்லான் ஆனி திருமஞ்சனம்

Wednesday, July 9, 2014

ஆடல்வல்லான் ஆனி திருமஞ்சனம்சித்திரை ஓணமும், சீரானியுத்திரமாம்
சத்ததனு ஆதிரையும் சார் வாளும் -பத்திமிகு
மாசியரி கன்னி மருது சதுர்த்தசி மன்
றீசர பிடேக தினமாம்
.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Twitter Bird Gadget