******************** கடம்பூர் கோயில்: ஆடி பூரம் விழா

Tuesday, August 2, 2011

ஆடி பூரம் விழா

 கடம்பூர் கோயிலில் ஆடி பூர தினமான இன்று

அம்பாளுக்காக சிறப்பு வேள்வி செய்து புனித

கலச நீரை அம்பாளுக்கு நீராட்டல் செய்து பின்

சந்தனக்காப்பு இட்டு விசேட பூசைகள்

நடைபெற்றன.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Twitter Bird Gadget