******************** கடம்பூர் கோயில்: திரு ஓடேந்து செல்வர் திருநீராட்டல்

Thursday, January 5, 2012

திரு ஓடேந்து செல்வர் திருநீராட்டல்

மாணிக்கவாசகர் திருவிழாவில் எட்டாம் நாளான இன்று திரு ஓடேந்து செல்வருக்கு திருநீராட்டல் நடைபெற்றது. நாளை பஞ்ச மூர்த்தி எனப்படும் ஐந்து இறைவன் திருநீராட்டல்  நடைபெறும்.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Twitter Bird Gadget