******************** கடம்பூர் கோயில்: கடம்பூர் கோயிலில் ஆடல்வல்லானுக்கு ஆவணி சதுர்த்தசி திருநீராட்டல்

Saturday, September 1, 2012

கடம்பூர் கோயிலில் ஆடல்வல்லானுக்கு ஆவணி சதுர்த்தசி திருநீராட்டல்

30.08.2012 அன்று கடம்பூர் கோயிலில் ஆடல்வல்லானுக்கு ஆவணி சதுர்த்தசி திதி யை முன்னிட்டு திரு நீராட்டல் நடைபெற்றது.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Twitter Bird Gadget