******************** கடம்பூர் கோயில்: கடம்பூர் கோயிலில் ஒன்பதிரவு பூசனைகள்- மூன்று, நான்கு, ஐந்தாம் நாள் காட்சிகள்

Thursday, October 10, 2013

கடம்பூர் கோயிலில் ஒன்பதிரவு பூசனைகள்- மூன்று, நான்கு, ஐந்தாம் நாள் காட்சிகள்


 கடம்பூர் கோயிலில் ஒன்பதிரவு பூசனைகளின் மூன்றாம் நாள் திரு.மாணிக்கம் -திருப்பூர் அவர்கள் உபயமாக நடைபெறுகிறது. நான்காம்நாள் திரு.கணேசன் பிள்ளை குடும்பத்தினரின் உபயமாக நடைபெற்றது. ஐந்தாம் நாள் திரு.ராமலிங்கம் அவர்களின் உபயமாக நடைபெற்றது.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Twitter Bird Gadget