******************** கடம்பூர் கோயில்: கடம்பூர் திருக்கோயில் கலைமகளுக்கு சிறப்பு பூசைகள்

Wednesday, October 16, 2013

கடம்பூர் திருக்கோயில் கலைமகளுக்கு சிறப்பு பூசைகள்

 கடம்பூர் திருக்கோயிலில் வீற்றிருந்து அருள் புரியும் அருள்மிகு.கலைமகளுக்கு சிறப்பு பூசைகள் நடைபெற்றன.
















Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Twitter Bird Gadget