******************** கடம்பூர் கோயில்: ஆறுமுக பெருமான் சூரனை வதம் செய்தல்

Monday, November 18, 2013

ஆறுமுக பெருமான் சூரனை வதம் செய்தல்


 கடம்பூர் ஆறுமுகர் சூரனை வதம் செய்திடஅம்பாளிடம் வேல் வாங்குகிறார்  பின்னர் சூரபத்மாசுரனை அழிக்கிறார்.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Twitter Bird Gadget