******************** கடம்பூர் கோயில்: சொக்கட்பனை 2010

Thursday, November 25, 2010

சொக்கட்பனை 2010

                                                                              21.11.2010 அன்று கடம்பூர் கோயிலில் கார்த்திகை தீபத்தினை முன்னிட்டு சொக்கட்பனை ஏற்றப்பட்டது

Posted by Picasa
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Twitter Bird Gadget