******************** கடம்பூர் கோயில்: நந்திஎம்பெருமானுக்கு வெள்ளி அங்கி

Saturday, November 19, 2011

நந்திஎம்பெருமானுக்கு வெள்ளி அங்கி

 சிவகணங்களுள் முதன்மையானவர் நந்தியெம்பெருமான், அமிர்தகடேசுவரர் திருமேனிக்கு வெள்ளிஅங்கி  பூட்டிய பின்னர் நந்திஎம்பெருமானுக்கும் வெள்ளி சார்த்தி பார்க்க ஆவல் எழுந்தது. அதனை ஒருபக்தர் நனவாக்குகிறார்.
நந்திக்கும் அங்கி தயாராகுகிறது.

அமிர்தகடேசுவரர் திருஅங்கி  பணியினை செய்த பெருமைக்குரிய ,தாராசுரம் திரு.மகாலிங்க பத்தர் அவர்களே இப்பணியையும் மேற்கொள்கிறார்.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Twitter Bird Gadget