******************** கடம்பூர் கோயில்: திருஒடேந்து செல்வர் திருநீராட்டல்

Saturday, December 29, 2012

திருஒடேந்து செல்வர் திருநீராட்டல்

 திருவெம்பாவை திருநாளின் எட்டாம் நாள் திருஒடேந்து செல்வருக்கு திருநீராட்டல் நடைபெற்றதன் காட்சி தொகுப்பு


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Twitter Bird Gadget